قاصدکهایی که به دست باد سپردمشان...

این خانم ف همسایه طبقه بالای ماست..در حقیقت واحد انها درست روی سر واحد ما قرار گرفته است...یک خانم 34 ساله است فکر کنم..نمیدانم شاید هم 35 یا 36ساله باشد...خلاصه که در این محدوده سنی هست...چندین بار تا به حال داخل اسانسور هم را دیده بودیم....چندین بار در پارکینگ..چند هفته پیش در حالیکه تمام خریدهایش را در اغوش گرفته بود و هر لحظه و هر ان منتظر فروریختن پاکتها از دستش بود به او کمک کردم و تا طبقه خودش او را همراهی کردم..

دم در اپارتمان دستم را گرفت..گفت:<< خواهش م یکنم بیا داخل بنشین و یک شربت البالو یا ابلیمو یا......>>

یادم نیست چه شربتی را گفت!

 ولی گفت:<< که نه حتما باید بیایی داخل شربت فلان را بخوری و بروی..>>..حوصله تعارف را نداشتم..رفتم نشستم روی کاناپه نشیمن اپارتمانش..من ساکت بودم...بعد رفت برایم شربت فلان را اورد..من هم سر کشیدم...خواستم زودتر بخورم و بروم پایین ...

نیم خیز شدم که از روی کاناپه بلند شوم از اشپزخانه با صدای بلندی گفت:<< دارم میوه میشورم الان میایم خدمتتان>>..بعد من نشستم...میخواستم بروم و در اپارتمانش را ببندم بعد در حالیکه او کاسه بلورین میوه های شسته شده در دستانش است بیایید در نشیمن گاه خانه و ببیند که من رفته ام و حالش گرفته شود و با خودش بگوید: عجب همسایه بیشعوری دارم بی خدافزی رفت یا شاید بگوید: ااااا پس کجا رفت؟ یا چه شد که رفت؟ یا اصلا به درک که رفت یا واه واه چه زن خری بود من برایش تازه میوه شسته بودم یا.....

بعد یک صدایی درونم...همان صدای درونی ام که تقریبا بهتر از بقیه صحبت میکند و با شخصیت و ارام ومتین است به من گفت که: سورمه فکر کن چقدر یک زن باید تنها و بی کس باشد که دست زن همسایه طبقه پایینش را بگیرد و تمنا کند که بیا شربت بخور و حالا هم میوه بشویید که بیایید کنارش بنشیند و....کنارش بنشیند را که گفت من منتظر بودم بقیه اش را بگوید: خوب؟ بنشیند که چی؟!..بعد ان صداهه گفت: خوب من نمیدانم که چی! تا اینجایش را حدس زدم..همین که او احساس تنهایی دارد مهم است حاشیه ها را چرا میچسبی اینقدر...؟؟. من محلش نگذاشتم...و صدا ارام ارام خاموش شد!...

زن امد مانتویش را دراورده بود یک بلوز و شلوار سیاه با خطوط ابی پررنگ پوشیده بود.. یک ظرف پایه دار کریستال تراش خورده در دست داشت....هلو و موز و خیار و البالو های شسته و خنک را که با ظرافت خاصی در همان زمان اندک در ظرف چیده بود گذاشت روی میز جلویم...

به صورتم یک لبخند وسیع زد...من هم یک لبخند از روی رفع تلکیف زدم..یک لبخند شل و وارفته ..از انها که سردی از تمام خطوط دور لبها میبارد..اما خانم ف گویا بی خیال تر از این حرفها بود که به خطوط دور لبهای من در وقت لبخند زدن توجه کند....همانطوری که نگاهش میکردم...

گفت:<خواهش میکنم میوه میل کنید..بفرمایید> یک البالو برداشتم گرفتم در دستم...منتظر بودم ببینم چه میخواهد بگوید و سریع جیم شوم به خانه خودم...هزار کار نیمه کاره داشتم!

دل خوشانه گفت: <<..من صبح های خیلی زود بیدار میشوم و می ایم دم پنجره و برای پرنده ها غذا میریزم...من پرندگان را زیاد دوست دارم..>>

گفتم:بله میدانم..چلغوز هایشان میریزد دم پنجره ما!

کمی رنگ به رنگ شد...گفتم: نه مشکلی نیست..اگر مشکلی بود مطمئن باشید میامدم دم درب منزلتان و از شما خواهش میکردم به پرنده ها دیگر غذا ندهید...خندید..انگار دوباره جان گرفته باشد...ادامه داد:<< بله من صبح های زود که میایم دم پنجره میبینم که چراغ کم نوری در اتاق شما که درست زیر اتاق کار من است روشن است >>..

سکوت کرده بودم ...یک صدایی در سرم میگفت: خوب که چی؟!..دیدم ساکت شده سرم را بالا اوردم و در چشمهایش نگاه کردم...با حالت معصومانه و کودکانه ایی گفت:<< ایا شما هم مثل من غمی در زندگیتان دارید؟>>

کمی جا خوردم...فهمید..من من کنان انگار که از پرسیدن ان سوال پشیمان شده باشد پشت حرفش را گرفت:<< من غم بزرگی در زندگی ام دارم..با شما یک حس همدردی دارم شاید به این علت است که در طول یکسالی که هرروز بیدار میشوم برای پرندگان غذا بریزم گاهی میبینم که چراغ کم نور اتاق شما هم روشن است و هم اینکه چون شما بچه ندارید!!.گمان کردم که ممکن است شما هم مثل من..من را ببخشید..من...من...>> ..

خواستم بگویم: غم من از جنس به دست اوردن نیست از جنس از دست دادن است ..متاسفانه نمیتوانم شما را درک کنم.!! اخر بچه دار نشدن هم شد غم؟! و با صدای بلند به او بخندم و حتی میتوانستم با هزاران برهان علمی و فلسفی که دارم او رامسخره اش هم بکنم اما بعد او میتوانست از چند و چون غم های من بپرسد و وقتی برایش بگویم...به من بگوید: اخر حسرت از دست دادن را خوردن هم شد غم؟! و با صدای بلند به من بخندد و با هزاران برهان عقلانی و تجربی حتی مسخره ام هم بکند..

پس در حقیقت من درون قلب خودم در اعماق وجود خودم کاملا میتوانستم غم خانم ف را درک کنم و روی زخم کاری و عمیق روحش دست بکشم و با تمام وجود به او دلداری دهم و چه عجیب که بین اندوه من و خانم ف با طرز فکرهایی به اندازه یک دنیا فاصله در ظاهر امر  " تفاوتی نبود.اندوه ها همیشه از یک جنس نیستند اما گاهی میتوانند همه شان در یک راستا قرار بگیرند....

کمی به چشمهای روشنش نگاه کردم گفتم: ایا شما بچه ندارید؟..سرش را تکان داد با تلخی خاصی به میوه ها نگاه کرد:<< سالهاست که در حال درمانم..دیگر امیدی ندارم..دوبار عمل جراحی کردم ..دوبار هم عمل فلان...دیگر درمانده شده ام>>

گفتم: نه این حرف را نزنید ..من شنیده ام در حال حاضر با پیشرفت علم هر زوجی میتواند دارای یک فرزند باشد؟!

از روی کاناپه بلند شد ...رفت تمام دفترچه های درمانی باطل شده اش را با سه چهار پاکت پر از قرصها و امپول هایش را اورد...گفت:<< میبینی از علم هیچ کاری ساخته نیست!>>...سرم تیر کشید..یاد از دست رفتن فریده افتادم..یاد رویاهای به گوه کشیده شده ام!!!...گفتم: بله درست میفرمایید!

تکیه داد به پشتی کاناپه..گفت:<< میدانید خانم زند فقط شما میدانید فقط شما درک میکنید شما که خود درد این راه را کشیده اید حس میکنید که چه غم بزرگی در قلبم خانه کرده؟ ایا شما هم عمل جراحی کرده اید؟>>

نمیدانستم چه بگویم؟!؟!..مدتی کوتاه گذشت...گویا خانم ف منتظر جواب من نبود بلکه دوست داشت صحبت کند :<< تنهایی جانکاهم را با کتاب خواندن پر کرده ام..تا به حال صدها جلد رمان و داستان خوانده ام...باید بگویم کتابی در بازار نیست که نخوانده باشم....خواندن ادم را خیلی ارام میکند..من خواندن را خیلی دوست دارم...گاهی دلم میخواهد یک نخ سیگار بکشم اما نمیتوانم..چون سیگار نازایی را تشدید میکند..شما هم لابد سیگار نمیکشید درست میگویم؟!>>

اینبار برخلاف دفعه قبل زل زد به چشمهایم....گفتم: بله من ریه ام خراب است به هیج وجه نباید لب به سیگار بزنم.....اهی از ته دل کشید:<< اوهومممممم>>

روی سنگهای کف نشیمنگاه را نگاه کردم از تمیزی برق میزد...یک عروسک دختربچه خندان که بسیار زیبا تزیین شده بود روی اپن اشپزخانه میدرخشید...پاکیزگی و طراوت از نوک انگشتان خانم ف تا جزیی ترین تزیینات خانه اش را فراگرفته بود...البالویی که در دستم بود را گذاشتم در دهانم..مزه ترش تند و تیزی داشت...خانم ف محکم پلک زد..انگار چشمهایش میخواست اشک های در راهش را قورت بدهد...

از جایم بلند شدم..رفتم نشستم کنار خانم ف..دستش را گرفتم توی دستم...گفتم: عزیزم .....ایا چه کلمه دیگری میتوانستم بر زبان بیاورم؟..مهربانانه نگاهم کرد...گفت: <<خانم زند معذرت میخواهم وقت شما گرفته شد...>>

لبخند زدم...گفتم:با اجازه...از جایم برخواستم ..دم در یادم امد که 5 کارتن بزرگ پر از نوشته های قدیمم را از انبار چند ماه پیش دراورده ام و گوشه اتاق مانده...نوشته هایی که باران خورده و خشک شده اند...نوشته هایی از زمان های دور زندگیم. برایم باقیمانده است..از زمانهایی انقدر دور که شاید حتی اکنون لحظه لحظه هایش را از یاد برده باشم....

دم در مکث کردم...چند ثانیه به خانم ف خیره ماندم...گفتم: ما تا چنددو روز دیگر همسایه شما نیستیم...راستش من از خیلی وقت پیش در حال بسته بندی وسایلم هستم..قرار است اسباب کشی داشته باشیم...اما چند کارتون پر از نوشته هایم را دارم....

نمیدانستم چطور ادامه دهم..یعنی چه بگویم...کمی حرفهایم را در دهن مزه مزه کردم...گفتم:شما برای پر کردن تنهایی تان از خواندن استفاده میکنید ایا علاقه ایی دارید که من کارتونهای نوشته هایم را در اختیارتان بگذارم؟ چون من قصد ندارم انها را با خودم ببرم و باران خورده و پوسیده شده است...

خندید...دندانهای سفید و محکم و ردیف شده اش پیدا شد..گفت: در چه موردی نوشته شده؟...گفتم:در مورد افکارم زندگی ام مقاطع مختلفی که گذرانده ام....گفت:رئال؟

سرتکان دادم: تا حدودی..واقعیتش این است که دقیق در خاطرم نیست که چه نوشته ام...؟!..همراهم امد پایین هر 5 کارتن طناب پیچ شده را با هم به منزلش انتقال دادیم...فضای اتاقم باز شد...احساس پشیمانی نکردم..

 روزها گذشت...گاهی صبح ها که بیدار میشدم..در ان گرگ و میش هوا دم پنجره میرفتم...به پرندگانی نگاه میکردم که با اشتیاق تمام برای رسیدن به پنجره خانم ف بال میزدند...

خانم ف را بعد از ان روز ندیدم...دیروز در پارکینگ دیدمش...یعنی باز هم من او را ندیدم..او مرا دید و صدایم زد...با همسرش بود.داخل ماشین نشسته بود..فوری از ماشین پیاده شد...به همسرش اشاره داد برو..امد کنارم...محکم بازویم را گرفت و فشار داد..

گفت: خانم زند نمیدانم با چه زبانی از شما تشکر کنم که مرا محرم خود دانستید..و با محبت به من نگاه کرد...

اخم کردم..منظورش را نفهمیدم..بلافاصله گفت: نوشته هایتان را میگویم که به من بخشیدید یادتان نیست؟من قول میدهم به شما برگردانم..در حال خواندن همه اش هستم....گفتم:بله یادم امد..خواهش میکنم...

بعد اشک در چشمانش حلقه زد بازویم را محکم تر فشار داد: امیدوارم حتی اگر من هم مادر نشدم شما حتما مزه مادر شدن را بچشید..از ته قلبم امیدوارم...!!!!!

به این فکر کردم که خانم ف احتمالا هنوز به کارتن های سوم به بعد نرسیده و نظراتم را در مورد بچه دار شدن نمیداند وگرنه هنوز مثل چند هفته پیش گمان نمیکرد که غم من هم مثل او از این منشائ اب میخورد....

لبخند زدم: ممنونم....صدای ممتد بوق ماشین همسرش باعث شد خداحافظی کند...هنوز از پارکینگ خارج نشده بود....گفتم : خانم ف..خانم ف....برگشت نگاه کرد...گفتم: این نوشته ها مال خودتان باشد..من دیگر انها را نمیخواهم...

خانم ف با ذوق و لبخند گفت: نه نه برایت میاورم...پایان تقویم نوزده سالگیت نوشته ایی که تمام غم ها از انجا میاید که همه مان همیشه همه چیز را جدی میگیریم؟!.با شادی ندا زد: با تو موافقم خانم زند...موافقم...

خواستم حرفی بزنم....خانم ف از در خارج شده بود....امدم داخل خانه ام..مدتی روبروی پنجره نشستم و فکر کردم...باید محکم تر به خانم ف بگویم که نوشته های قدیمم را نمیخواهم!!!شاید اصلا بی خداحافظی با خانم ف بروم!....خانم ف نمیداند که پایان تقویم نوزده سالگی ام چرا این جمله را نوشته ام و به احتمال زیاد هرگز هم نخواهد فهمید که در پایان تقویم سال 89 ام نوشته ام که همه غم ها از انجا میاید که همه مان همیشه همه چیز را جدی نمیگیریم!!!....

دلم بیشتر از خانم ف برای خودم سوخت...برای خودم که تا همین امسال نفهمیده بودم حقیقت در همه و هیچ هرگز نمیگنجد...هرگز...

در این همه سال که زندگی کرده ام تا به حالب اینطور دلم برای خودم نسوخته بود...

/ 1 نظر / 6 بازدید
اقاقی

دوستان عزیز امروز روی دیوار بیمارستان دی تهران نوشته ای زده شده بود که برای عمل پیوند دختر بچه ای به نام مونا نیاز به گروه خونی (A-) داشتند. متاسفانه طی تماسی که من با آنها داشتم تا خون بدهم متوجه شدم چون گروه خونی من متفاوت هست نمیتوانم کمکی کنم. برای عمل... پیوند نیاز به خون گرم و پلاکت گروه خونی A منفی دارند. لذا شرایط خاصی برای فرد دهنده خون وجود دارد. سالم باشد و رنج سنی 18 تا 50ساله و البته خونش A- باشد. تمام هزینه ها از جمله هزینه آزمایش خون اهدا کننده به عهده خانواده بیمار هست و این تنها خون شماست که میتونه زندگی دوبا ره به مونا ببخشه. جراحی مونا 8 مرداد هست و زمان خیلی کمی مونده و خانوادش خیلی نگران هستند که تا اون روز نتونن اهداکننده پیدا کنند. دوستان عزیز اگر کسی دارای شرایط فوق هست و آماده اهدائ خون هست با شماره زیر که مربوط به خانواده مونا هست تماس بگیره. 09356368210