پازل شماره یک

 

ظهر کامل بود در کویر برهوت و افتاب سوزان مشغول به کار با دوربین و علامت گذاری قسمت های مختلف بودیم.هوا به شدت گرم و ملتهب بود.دانه های درشت عرق از لای موهای کوتاهم راه خودش را باز میکرد و به صورتم میبارید.احساس میکردم شبیه برگهای نوعی کاکتوس محلی شده ام: از درون ورم کرده و ملتهب.

کارگرها حرفهایم را نمیفهمیدند.خورشید انگار میخواست ازارمان دهد. اغوش اشعه هایش را مستقیم به روی مان گشوده بود.هربار صبوری میکردم و دوباره و سه باره توضیح میدادم.چهره های افتاب سوخته و محلی شان ساده دلانه روبروی صورت قرمز و چشمهای تنگ شده ام قرار گرفته بود.

لحظه لحظه که میگذشت احساس میکردم که تمام تنم انگار در حال خیس شدن است.از هرم گرمای غیر قابل تحمل دهانم بی اب و زبانم مثل چوبی خشکیده،سنگین و غیر قابل انعطاف بود.

حس کردم از بین جمعشان دو سه نفر از جوان ترها مطالب اموزش داده را بیشتر از بقیه فرا گرفته اند. با اشاره از بین جمع بلندشان کردم و امدند پشت دوربین های مجهز .اول از همه نام یکی از انها را پرسیدم: ولی الله حق پور

گفتم : خوب ولی اگر اوستا شریف (که در حقیقت سرکارگر ،ان قسمت بود) بیایید بگوید که من از قسمت A برشی مقطعی به رنگ ارغوانی خواسته ام تو علامت گذاری کدام قسمت را فلش میزنی؟

 خواستم نشانم دهد که علامت گذاری فلان نقطه را چگونه انجام میدهند. اب دهانم را به سختی قورت دادم و رو به جمع گفتم: خوب کاملا حواستان را جمع کنید تنها کار شما فعلا همین است ولی الله حواست را جمع...

سرم را از توی دستگاه نقشه بردار اوردم بیرون و یک لحظه تنها یک لحظه احساس کردم که همین الان از دیدن این منظره بدیع و رویایی درست در مقابل چشمانم بیهوش خواهم شد!

چشمه ابی زلال و ابی رنگ ،به رنگ زیباترین و خالص ترین یاقوت های کبود برزیل با درختانی به سبزی سبزترین جلوه نورانیتی که تا به حال در زندگی ام دیده ام.خزه های سبز_ ابی با گلهای ریز صورتی رنگ و شیپوری شکل که دور گردی چشمه را احاطه کرده بودند .سنگهای مرمرین سفید کف چشمه که گویی از پرهیب بال زدن فرشتگان و نیایش های ابدی ارواح پاک گنجینه انرژی های مثبت شان را سرشار کرده بودند.دو سه نفر از زنان محلی با لباسهای فیروزه ایی و ابی اسمانی با پولک های طلا دار جلیقه هایشان،با شالهای زرد قناری و نارنجی رنگی که از زیر انها گیسوان تاب دار مشکی و بلند فرو ریخته شان به راحتی دیده میشد در حال پر کردن کوزه های سفالین و مشربه های لعاب دار مینایی بودند.

 

نفس در سینه ام حبس شده بود.کاغذهای سیاه شده از محاسبات،خودکار ابی و ماژیک های مخصوص رنگ مقطع ها از دستانم ناخوداگاه فرو ریخت.باد گرم کویری کاغذهای سفید A4 را در اغوش گرفت .کارگرها به دنبال کاغذها بالا و پایین می پریدند.کوله پشتی ام را که شامل یک قمقمه اب خنک و جعبه عینک افتابی و مقداری کاغذ و مداد و خط کش بود را رها کردم و با تمام قدرتی که در بدن داشتم شروع به دویدن کردم.

اتش شوق عجیبی در دلم زبانه میکشید .کفشهایم در خاک نرم و صیقلی و لغزنده شن زار فرو میرفت و شتاب سرعتم را میگرفت .با شلختگی و عجله غیرقابل وصفی کفشهایم را از پا دراوردم و به گوشه ایی پرتاب نمودم .چه اهمیت داشت اگر کفشهای با ارزشم، که فقط و فقط  انها را مخصوص پیاده روی در کویر خریده بودم با وزش ملایمی در لا به لای انبوه ذرات شن گم میشد؟

صدای همهمه و شلوغی کارگرها را از پشت سرم میشنیدم و بعد از دقیقه ایی فریاد اوستا شریف به گوشم رسید : << اوووو هووووووو ییییییی مهنس به سمت کجا میدوی؟!!! اهووووووووااااااااای!!>>

ایستادم و به سوی انها برگشتم .انگشت اشاره ام را سمت چشمه زلال اب خنک نشانه گرفتم و فریاد زدم: << اوستا کارگرها را دنبالم بیاور که همگی لب چشمه خستگی در کنیم>>

 همه کارگرها بدون استثنا زدند زیر خنده .صدای خنده شان فاصله ام با انها را به سرعت تمام طی کرد و در گوشم طنین انداخت.برایم عجیب بود در دل گفتم: یقینا از شادمانی یافتن مکانی برای تجدید قوی اینطور میخندند

دوباره شروع به دویدن کردم . یک لحظه تعادلم را از دست دادم و روی شنها افتادم. کف دستهایم میسوخت.نگاه کردم گویا فاصله ام با ان مکان درخشان زیادتر از مقداری بود که تصور کرده بودم

همانطور که شنها روی پاهایم را میپوشاند به پشت سرم نگاه کردم اوستا شریف فریاد زد: << مهنس جان داری سراب میبینی ! برگرد مهنس! داری سراب میبینی! برگرد!>>

با شنیدن صدای فریادش انگار خون در تمام رگهایم خشکید.یک لحظه احساس کردم پوست صورتم به شدت میسوزد .به منظره روشن و شفاف روبرویم نگاه کردم.نه ! امکان نداشت ! این درختهای سر به فلک کشیده ، این چشمه یاقوت کبود،این زنان بلند قد با گیسوان ابشارگون نه! از روی شنها به سختی برخاستم.قسمتی از پوست کف دستم کنده شده بود و روی زخم اندکی خون خشکیده بود .

سمت کارگرها را نگاه کردم دو نفرشان به سمتم میدویدند.یک نفرشان در راه ماند تا به گمانم کفشهایم را که به احتمال زیاد در لای لایه های شن گم شده بودند برایم پیدا کند.اوستا شریف را نگاه میکردم که با گامهای استوار و قوی به سمتم میاید

سمت چپم را نگاه کردم همان چشمه و همان منظره بود.به سمت راستم چرخیدم همانی را میدیدم که در سمت چپ و جلوی رویم قرار داشت .با خستگی مطلق خودخواسته و غمگین روی شنها ولو شدم.بی اندازه بی حوصله بودم .شاخص امید در ان لحظه در قلبم صفر کامل بود

ولی الله به کنارم رسید لبخند شرم اگینی بر لب داشت گفتم:یعنی همه اش سراب بود؟! دروغ محض؟! توهم صرف!

با دلسوزی به صورتم نگاه کرد و قمقمه اب را به دستانم داد.چشمهایم تیر میکشید،سردرد وحشتناکی داشتم،نیرویی عجیب در وجودم مانع از نوشیدن اب میشد.صدایی در من زمزمه میکرد که نوشیدن اب به معنای قبول دروغ بودن انهمه زیبایی و لطافتی است که دیده ایی.قمقمه را در دستانم گرفتم و دندانهایم را بهم فشار دادم .دهانم مزه تلخی خاصی داشت

با خودم گفتم: <<بله قبول میکنم دروغ است همه اش!>> اب گرم داخل قمقمه را با تمام وجود سر کشیدم

اوستا شریف هم از راه رسید. در پشت سرش همراه ولی الله در حالیکه کفشهایم در دستانش جا خوش کرده بود این پا و ان پا میکرد

با دیدن کفشهایم کمی دردل احساس شادمانی کردم.از اینکه حداقل مجبور نبودم با پای برهنه تا استراحتگاه را پیاده روی کنم!

کفشها را از دستان مرد گرفتم.اوستا شریف روی شنها کنارم نشست.با مهربانی خاصی گفت:خسته ایی بابا جان؟!

سریع خودم را جمع و جور کردم:نه !!نمیدانم این چه توهمی بود که به چشمانم امد؟! اوستا شریف به دوردست ها خیره ماند.اشعه های افتاب در چشمهایش انعکاس داده میشد و گویی به جای چشم دو گوی سفید و براق در کاسه چشمهایش ارمیده بود

ارام سر رشته صحبت را در دست گرفت:<< دیدن سراب خاصیت کویر است.ما همه مان سراب میبینیم منتها به اش اهمیت نمیدیم. هرچه قدر هوا گرم تر بشه سرابها رنگ و لعابشون قشنگ تر و وجیه تر میشه ،پارسال تابستون بود ،ندونم دقیق چه تاریخی همین یادم مونده که گرماش عینهو جهنم یزید بود. امده بودم از پشت لی لا(تپه زارهای شنی) زهر خند(گیاهی مرهم مارگزیدگی های غیرسمی) بچینم ،نگاه کردم یه تیکه بهشت رو جلو روم دیدم یه دریا ابی به چه بزرگی! تیکه تیکه های یخ رو سطح اب شناور بودن یک عالمه پنگون (پنگوئن)روی یخ ها کله معلق میزدن اوه یک عالمه!>>

ولی حق پور دستمالی به دستم میدهد از قمقمه مقداری اب در دستم میریزم و به صورتم میزنم ،با دستمال صورتم را خشک میکنم میگویم: اوستا شریف به دنبالش رفتی؟ 

میخندند:<< نه خانم جان! ما سالهاست اینجا زندگی میکنیم .شما چون بار اولت بود وهم گرفتت شکر خدا تنها نبودی اگر تنها بودی یه موقع انقد ممکن بود بدوی که خدا نکرده گم شوی !..>>

وسط حرفش میپرم: و اگر کسی در بیابان گم شود؟!

ان مرد که کفشهایم را برایم جست و نمیدانستم نامش چیست بالفور پاسخ داد:<< به شب نرسیده هلاک میشود>>

 

اوستا شریف به نشانه تایید سر تکان میدهد: <<خیلی کم پیش میاید که گم شده ایی نجات پیدا کند پارسال دو تا مهنس روسی نزدیک بود هلاک شوند پی سراب دویده بودند شکر خدا زیاد دور نشده بودند جعفر راه بلد پیدایشان کرد کف پای هردویشان از سوختگی پوست انداخته بود سه روز و سه شب اینجا خوابیدند و بعد هم ماشین امد بردشان ! بیچاره ها بدجور ترسیده بودند!>>

اب دهانم را به زور میدهم پایین: حق داشته اند خیلی ترس دارد

ولی میگوید:<< نه خانم ترس ندارد اگر از پی اش بدوی انوقت ترسناک میشود راه و رسم لذت بردن از کویر را باید بلد شوی کویر هم قشنگی های خاص خودش را دارد کم کم اشنا میشوید>>

سر تکان میدهم و تشکر میکنم. با لبخند از روی شن ها بلند میشوم.همراه انها با دلی استوار گام برمیدارم در حالی که در جلوی رویم ، سمت راستم و سمت چپم بهشت کوچکی است که زنان باریک اندامش با قدح های مینایی پر از اب یخ در اطراف چشمه ایی نیل گون با درختانی سر به فلک کشیده، ارام اسمم را صدا میزنند برای نوشیدن اتش قهر و افتادن در دام دسیسه ایی هلاکت بار....

 

 

پینوشت:دوستان عزیز نظرات تایید نمیشه اگر دوست دارید از من جوابی داشته باشید ایمیل خودتون را در قسمت پست الکتریک بگذارید تا جوابم ارسال بشه و باز باید یاداوری کنم که نظرات تنها در بخش قسمت باغهای زرد الو تایید خواهد شد

/ 4 نظر / 9 بازدید
عطرین

چه زیبا بود ممنون

یلدا نگار

سلام من خیلی وقته لینکتون کردم دوست دارم تو لینکاتون باشم در ضمن از خواننده های پر و پا قرص تونم ..ممنونم[قلب]

ستاره

لینک شدی عزیز[ماچ] زیبا بود[مغرور]

ملیکا

سلام آبجی گلم لینکتون کردم دست دوستی بهت میدم اگه میپذیری بیا وبم خبرم کن شاید از خیلی جهات متفاوت باشیم (مثلااینکه وب من مشکیه وشما دوس نداری!)امازنظراحساسی شمارونزدیک به خودم میبینم چندوقت بود میومدم اینجا بالاخره تصمیم گرفتم حرف دلمو بگم :ازت ممنونم که باحرفات تولحظه های سخت آرومم کردی [خجالت]